A szextarskereso.hu Működési Szabályzata, jogi Nyilatkozata, Adatkezelése


Az oldalunk olyan internetes oldal, amelynek elsősorban a kapcsolatteremtés, ismerkedés, kikapcsolódás a célja. A Szabályzat a minimálisan szükséges korlátozás elvét szem előtt tartva, az alábbiak szerint határozza meg a rendszer használatának feltételeit:

1. A Működési Szabályzat elfogadása kötelező minden tag számára.

Jelen szabályzatban meghatározottak az összes regisztrált felhasználó számára kötelező érvényűek. A regisztrálás során a Szabályzatot mindenkinek lehetősége van elolvasni, a benne foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a felhasználót terheli.

A felhasználó azzal, hogy a rendszerünkbe regisztrál, elfogadja, hogy jelen szabályzatban leírtak rá nézve kötelező érvényűek, és azokat tudomásul veszi. 

2.Regisztráló tagok életkora


A regisztráló tagoknál a regisztrálás alkalmával szabad akaratukból megadott adatok alapján feltételezzük,hogy valós adatokat adtak meg. A születési idő, mint kötelezően jelölendő adat valótlan megadása esetén abban az esetben,ha a felhasználó valójában nincs 18 éves, viszont a regisztráció alkalmával 18 évesnél többnek jelölte magát, jogunkban áll törölni, és letiltani a későbbi regisztrálási lehetőséget a felhasználóval szemben, mivel oldalunkat csak 18 éven felüliek használhatják. Ezt minden egyes oldalon feltüntetjük látható módon.

Üzemeltető (szextarskereso.hu) a regisztráció megérkezéséről a felhasználó által megadott e-mail címre haladéktalanul visszaigazolást küld.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A regisztrációval a felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

3. Az adatlapok tartalma


Nem támogatjuk az adatok meghamisítását, megváltoztatását, a tagok valótlan adatokkal/képekkel való megtévesztését. Minden olyan adatlap kizárható a rendszerből, amelyen a tulajdonos hamis vagy megtévesztő adatokat, illetve képeket tüntet fel. Különleges korlátozás vonatkozik az elsődleges képre, amelynek mindenkor a tulajdonosról készült valós, aktuális arcképnek (vagy egyéb egész alakos sex képnek) kell lennie. Csak fotót fogadunk el. Érvénytelennek számít mind a kézi, mind a számítógépes rajz, illetve a számítógéppel átrajzolt ,módosított, manipulált fénykép. A szabályozás alapelve, hogy a másik fél vizuális félrevezetését kizárjuk. Az elsődleges kép használata nem kötelező, de ha van, igazodnia kell az említett szabályokhoz.
Az adatlapokban szereplő tartalomért (képek,adatok) nem vállalunk felelősséget.

A honlapon mindenki csak egy regisztrációval rendelkezhet.

Az e-mail cím és a telefonszám, valamint a jelszó kivételével a regisztráció során megadott adatok publikusak.

Az esetleges visszaélések elkerülése végett tilos a honlapon közzétenni e-mail címet, telefonszámot, lakcímet illetve minden más olyan információt, ami közvetlen elérhetőséget biztosít.

4. Nem ismerkedési célú adatlapok kizárása


Kizárható a rendszerből minden olyan adatlap, amelynek célja nem a kapcsolatteremtésre, ismerkedésre, kommunikációra irányul, közülük különösen azok, amelyek:

5. Zaklatás és rendbontás


A legsúlyosabb szankciókkal büntetünk minden olyan tevékenységet, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy a tagokat normális funkciók használatában akadályozza, zavarja, ellehetetleníti, vagy egyéb módon a tagoknak nyilvánvaló kárt okoz. Ide értendőek a rosszindulatú adatlapok, fórum-hozzászólások, a chat vagy egyéb közösségi funkció ártó szándékú használata, indokolatlan mennyiségű vagy minőségű szöveg, kép, információ bevitele a rendszerbe, törvénybe ütköző vagy közízlést sértő tartalmak elhelyezése, továbbá bármilyen egyéb, a közösség szempontjából kedvezőtlen tevékenység.

Zaklatásnak minősülhet a személyes kommunikáció abban az esetben, ha azt az egyik fél erőszakolt módon igyekszik fenntartani, a másik fél egyértelmű elzárkózása ellenére.

Zaklatás

Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a

a) neme,

b) faji hovatartozása,

c) bőrszíne,

d) nemzetisége,

e) nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,

f) anyanyelve,

g) fogyatékossága,

h) egészségi állapota,

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,

l) anyasága (terhessége) vagy apasága,

m) szexuális irányultsága,

n) nemi identitása,

o) életkora,

p) társadalmi származása,

q) vagyoni helyzete,

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője

tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

6. Az elbírálás és végrehajtás módja


Minden, a fentiekben meghatározott szabályra egységesen érvényes a szubjektív elbírálás, azaz a vezetőség (tulajdonos, illetve az általa kijelölt személyek) fenntartja magának a jogot az egyes konkrét esetekben történő egyéni állásfoglalásra. A Szabályzattól való indokolt, eseti jellegű eltérések nem teremtenek alapot arra, hogy a tagok a továbbiakban a Szabályzatot, vagy annak részeit másként értelmezzék.


7. Adatok kezelése és megsemmisítése

A regisztráló tagoktól nem követelhetjük meg olyan adatok nyilvántartásba adását, amelyek az adatlap és a tényleges személy közti összefüggést egyértelművé tennék. A felhasználók ilyen adatokat csakis szabad akaratukból, saját felelősségre adnak meg. A rendszeren belüli adatok az oldalunk tulajdonát képezik, ezekkel kapcsolatban a felhasználó semmilyen követelést nem támaszthat.

A vezetőségnek jogában áll külön indoklás nélkül a rendszerből bármilyen adatot eltávolítani, felhasználókat vagy velük kapcsolatos információkat megváltoztatni,beletekinteni, megsemmisíteni, illetőleg a regisztrációt bármilyen módon korlátozni. A megsemmisített vagy elveszett adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ugyanakkor a vezetőség arra hivatott törekedni, hogy korlátozó, rendszabályozó jogaival csakis abban az esetben éljen, ha ezt a rendszer zökkenőmentes működése, a tagok nyugalma, biztonsága, vagy egyéb, tolerálható szempont megkívánja.

A Szolgáltató (szextarskereso.hu) a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás). 

Törölt regek adatai törlödnek ! 

7a Hírlevelek, Információk küldése A szolgáltató (szextarskereso.hu)jogosult hírleveleket. infomációkat küldeni a felhasználóknak (mind e-mailbe, mind belső üzenetként ), amennyiben nem szeretnél kapni ilyeneket az adatlap/beállításoknál le lehet iratkozni róla, közérdekű információkról azonban nem lehet leiratkozni. Ha nem fogadod el kérlek töröld a regisztrációdat

7b Bejelentés adatok visszaélésével: '> Az oldalon bejelentést lehet tenni (üzenet a webmesternek, reg lap jelentés) ha valaki nem saját adataival regisztrál, félrevezet másokat, illetve más nevében regisztrál, ilyen estekben a bejelentés követően kivizsgáljuk az esetet és megalapozottság esetén törlöljük a regisztrációt a rendszerből ( megjegyzés: személyes adatokat csak hatóságnak adunk ki )

8. Jogszabályok, különösen:

Btk. Rágalmazás 179. § (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást a) aljas indokból vagy célból, b) nagy nyilvánosság előtt, c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el. Becsületsértés 180. § (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, b) nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el. A valóság bizonyítása

182. § (1) A 179-181. §-ban meghatározott bűncselekmények miatt nem büntethető az elkövető, ha a becsület csorbítására alkalmas tény valónak bizonyul. (2) A valóság bizonyításának akkor van helye, ha a tény állítását, híresztelését, illetve az arra közvetlenül utaló kifejezés használatát a közérdek vagy bárkinek a jogos érdeke indokolta. Van még egy sereg hasonló tényállás .

Beszélgetések nyilvánosságrahozása Szigorúan tilos ! Bizonyára feltűnt mindenkinek, hogy mindig előre bejelentik, hogy a beszélgetést rögzíteni fogják ! Kénytelenek ! Kötelező ! És, ha rögzítették ? Nyilvánosságra is lehet hozni ? Kizárt dolog ! A két fél vitájában lehet rá hivatkozni maximum. Önök kitalálták , igen ; a Btk-ról van szó ! Alkotmányos jog a magánszféra integritásának védelme, jóhírnév, képmás és a magánélet történéseire kell itt gondolni . Igen ennek is van polgári jogi védelme és büntetőjogi védelme is; Btk. 178. §. Természetesen itt is van kártérítés is, ráadásul korlátlan !

Levéltitok megsértése 178. § (1) Aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő. Hát, ezzel számoljon mindenki, amikor mással folytatott levelezését, beszélgetését , más képmását - a "más " - kifejezett engedélye nélkül közzéteszi ! Egyáltalában, mások személyes megnyilvánulásainak, képmásának a közzétételét nem tudom senkinek jószívvel ajánlani !

A szextarskereso.hu kapcsolatépítésre hoztuk létre és nem másra. Elfajult személyes vitáknak , üzengetéseknek nem óhajtunk és főleg nem tudunk helyt adni !

A szextarskereso.hu-ot több generális törvény, mint Btk. Ptk. és speciális törvények is - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; Ekertv - kötelezi arra, hogy lehetőségéhez mérten akadályozza meg oldalain a személyiségi jogok megsértését .

Az ilyen tartalmakat legkésőbb a sértett kérelmére - az igazság mérlegelése nélkül - törölnünk kell ! Személyeskedő vitákat és minden mást ami valakinek vagy bárkinek a személyes érdekeit jogellenesen sérti vagy sértheti, kéretik : négyszemközt és nem nagy nyilvánosság előtt tisztázni . Természetesen rendelkezésetekre áll minden legális fórum mint, békéltető testületek , hatóságok , végső soron a bíróság is a viták rendezésére; Sem jogunk, sem lehetőségünk ilyen vitáknak nagy nyilvánosságot biztosítani ! Kérünk mindenkit , ne hozzon bennünket olyan kellemetlen helyzetbe , hogy valakinek az írását törölni kell .

A szextarskereso.hu létrehozása és fenntartása sok pénzbe és sok fáradtságba került ! Ha valaki a rontja a renoméját, kárt okoz. Nem árt tudni, hogy az is jogellenes, ha valaki kellő indok nélkül valós tényt tár a nyilvánosság elé; főleg elferdítve, félreérthető módon ! Aki itt tesz közzé valamit, nagy nyilvánosság előtt teszi ! 1. minősítő körülmény !

A zsarolás önálló tényállás a Btk-ban, 323 . §. A jogellenes fenyegetés magában szabálysértés! A Ptk-ban nincs méltányosság. Amennyi az okozott kár........annyit kell fizetni ! Függetlenül attól, hogy hány gyereke van , meg beteg,meg különben is......... Ezt azért nem árt , ha mindenki tudja Ha valaki ezek után is úgy gondolja, hogy nagy nyilvánosság előtt kell valamit kifejtenie ? Tegye.
9. Szexuális szolgáltatás


szexuális szolgáltatást nyújtani jogszabályba ütközik és bűntetést vonhat maga után!

1999. évi LXXV. törvény - a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról:
11. § Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján szexuális szolgáltatást felajánlani, azt hirdetni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről - A szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma:
145. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott tilalmat megszegve szexuális szolgáltatást írásban, kép- vagy hangrögzítés, illetőleg más berendezés útján felkínál, reklámoz vagy az ilyen cselekményben közreműködik, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

9. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám).

(2) Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.

(3) Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.

A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Üzemeltető (szolgáltató) nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét.

Üzemeltető (szolgáltató) nem garantálja a honlap működését, különbőző operációs rendszerek (pl linux, mobil telefonok android ), és webböngészök ( pl safari) használata során,és ebből eredő bármilyen kár megtérítését kizárja

Üzemeltető (szolgáltató) a honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából, letiltásból vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Üzemeltető (szolgáltató) nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.

Üzemeltető (szolgáltató) a nem általa elhelyezett tartalomért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Üzemeltető (szolgáltató ) nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében felhasználó minősül szolgáltatónak.A Szolgáltató (szextarskerso.hu) nem tud felelőséget vállalni a Felhasználó által az oldalon elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért. Különösen nem kezeskedhetünk az ott elhelyezett adatok valódiságáért !
A Szolgálatató (szextarskereso.hu) kijelenti hogy adatvesztésért, valamint a Felhasználó a weboldal (szextarskereso.hu ) nem megfelő használata során okozott kárért, felelőséget nem válallnak, következményi károkozással szemben sem. 
Jelen internetes oldal (szextarskereso.hu) üzemeltetői, tulajdonosai kijelentik, hogy a honlapon megjelenített hírdetések esetében adatokért, tartalomért, információkért és szövegezésért semmi nemű felelősséget nem vállalnak, következményi károkozással szemben sem!

szextarskereso.hu

Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az adatkezelő által üzemeltetett Rendszer felhasználói esetében.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, Infotv. alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó.

A felhasználó döntése alapján a Saját adatok menüpontban megadott látható és mások számára nem látható adatok.

A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása.

A Saját adatok menüpontban megadott látható és mások számára nem látható adatok estében a Felhasználók azonosítása, információ és segítségnyújtás partnerválasztásban.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat szerint nem kéri az azonosító adatok törlését. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük az adatokat.A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@szextarskereso.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését.szextarskereso.hu:
kapcsolat: info@szextarskereso.hu